Honorarium

Honorarium Kancelarii stanowi wynagrodzenie za świadczone usługi prawne i nie obejmuje żadnych kosztów związanych z realizacją zlecenia, takich jak m. in. koszty ewentualnych podróży, koszty opłat sądowych i administracyjnych, które to koszty obciążają klienta.

Honorarium Kancelarii ustalane jest w drodze indywidualnych negocjacji z klientem.

Wstępne określenie wysokości wynagrodzenia za konkretną usługę, może byc dokonane podczas rozmowy telefonicznej z klientem, bądź po otrzymaniu zapytania drogą mailową.


Kancelaria stosuje następujące zasady rozliczeń:

1. stawka jednorazowa – jest stosowana w przypadku zleceń jednorazowych, o możliwym z góry do przewidzenia nakładzie pracy, jak np. typowe porady prawne, proste pisma procesowe, typowe umowy i pozwy, wezwania do zapłaty, projekty uchwał i protokołów zgromadzeń wspólników sp. z o., wnioski wieczystoksięgowe i rejestrowe.

Przykładowe stawki:

- sporządzenie wniosku i reprezentowanie przezd sądem w sprawie rejestracji spółek prawa handlowego - 700 zł. netto

- rejestracja spółki z o.o., spółki komandytowej oraz spóki jawnej z wykorzystaniem wzorca - tryb internetowy - oraz sporządzenie i przesłanie wszystkich innych dokumentów niezbędnych przy rejestracji spółek - 700 zł. netto

2. stawka godzinowa - za godzinę efektywnej pracy. Ta stawka znajdzie zastosowanie przy zleceniach, w których nie można z góry oszacować przewidywanego nakładu pracy, jak np. pisemne opinie prawne, projekty umów, pisma procesowe, uczestniczenie w negocjacjach handlowych, konsultacje i porady w sprawach nietypowych. Na podstawie informacji oraz dokumentów uzyskanych od klienta, prawnik określa w przybliżeniu przewidywany maksymalny wymiar czasu pracy niezbędny dla realizacji zlecenia i na tej podstawie zawierana jest umowa zlecenia. Stawki godzinowe bez stałego ryczatu od kwoty 200 zł/godz. netto.

3. stałe wynagrodzenie miesięczne (ryczałt) – proponowane jest stałym Klientom, z którymi Kancelaria ma zawartą umowę o świadczenie usług prawnych i obejmuje nieograniczoną ilość konsultacji telefonicznych w godzinach pracy Kancelarii oraz uzgodniony limit godzin efektywnej pracy. Minimalna ilośc godzin w ryczałcie: 5. Stawka za godzinę w ryczałcie od kwoty 150 zł. netto przy ryczałcie obejmującym min. 10 godzin miesięcznie.2009 © Kancelaria prawna Barbara Kanecka-Kaczmarek
Wszystkie prawa zastrzeżone.