Usługi

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują między innymi:

  • udzielanie porad prawnych;

  • sporządzanie opinii prawnych;

  • sporządzanie pism procesowych w każdym stadium postępowania;

  • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, sądem polubownym oraz organami administracji publicznej we wszystkich sprawach, z wyłączeniem reprezentacji w tych sprawach, w których - na mocy odrębnych przepisów, pełnomocnikiem strony może być wyłącznie adwokat lub radca prawny; w takim przypadku kancelaria zapewnia Klientowi zastępstwo procesowe w osobie współpracującego adwokata lub radcy prawnego.2009 © Kancelaria prawna Barbara Kanecka-Kaczmarek
Wszystkie prawa zastrzeżone.