Prawo rodzinne

  • reprezentacja w postępowaniach sądowych o rozwód, separację, stwierdzenie nieważności małżeństwa, zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku, zaspokojenie kosztów utrzymania rodziny, wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym
  • przygotowywanie projektów umów majątkowych małżeńskich (rozdzielności, rozszerzenia wspólności ustawowej),
  • zagadnienia związane z odpowiedzialnością za długi współmałżonka i zasadami egzekucji z majątku wspólnego małżonków oraz z majątków osobistych każdego z małżonków, dziedziczeniem
  • zasady odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka zaciągnięte w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
  • wyjaśniania zagadnień podatkowych związanych z przesunięciami majątkowymi w obrębie majątków współmałżonków oraz zarządem majątkami małżonków
  • kwestie związane z władzą rodzicielską, zarządem majątkiem dziecka, ustaleniem kontaktów, alimentacją
  • kwestie prawne związane z procesem adopcyjnym


2009 © Kancelaria prawna Barbara Kanecka-Kaczmarek
Wszystkie prawa zastrzeżone.